GRACHO

Zadzwoń do nas:

Serwis (89) 888-10-54   Kasy fiskalne 693-527-204

RODO

INFORMACJE PODAWANE W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ W ZWIĄZKU Z NAGRYWANIEM ROZMÓW TELEFONICZNYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, zwanego dalej „RODO”) informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Handlowo-Usługowa GRACHO Mariusz Graszek. Z Administratorem można kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected]

2) Kontakt z inspektorem ochrony danych w Firma Handlowo-Usługowa GRACHO Mariusz Graszek następuje za pomocą adresu email: [email protected]

3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z faktem, że skontaktowali się Państwo telefonicznie z Firmą.

4) Celem przetwarzania danych jest zapewnienie względów bezpieczeństwa oraz podniesienie jakości obsługi.

5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w wyrażonej przez Panią/Pana zgodzie na
przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz w celu
zapewnienia możliwości obrony i dochodzenia roszczeń w związku z ochroną żywotnych interesów
osoby fizycznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. d RODO.

6) Pani/a dane mogą być udostępniane podmiotom i osobom upoważnionym do tego na podstawie
przepisów prawa, w tym podmiotom uprawnionym do uzyskania informacji publicznej, organom
prowadzącym postępowania w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku.

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

8) Nagrania z rozmów są przechowywane przez okres nieprzekraczający trzech miesięcy od dnia
nagrania lub do czasu przedawnienia roszczeń, w zależności, który okres jest dłuższy.
W przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie
prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin
określony w zdaniu pierwszym ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia
postępowania. Po upływie okresów, o których mowa w zdaniach poprzednich, uzyskane nagrania
zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu/usunięciu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

9) Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania
(poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji,
jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku
prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

10) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

11) Zgoda na nagrywanie jest dobrowolna, ale niezbędna do załatwienia sprawy drogą telefoniczną.
W przypadku braku zgody, prosimy o kontakt pisemny lub elektroniczny.

12) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.