KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „Gracho” Mariusz Graszek.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku zrealizowaniem zadań, wynikających z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz realizacji zawartych umów na podstawie 6 ust. 1 lit. b RODO.
  3. W zakresie, w jakim obowiązek podania przez Panią/Pana danych nie wynika z ustawy, pozostałe dane mogą być przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, tj. 6 ust. 1lit. a RODO.
  4. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt. 2 Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być: inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanegow pkt. 2 celu przetwarzania lub dochodzenia roszczeń.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy w/w Rozporządzenia.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, jeśli tak zostało określonew przepisach prawa lub dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości realizacji określonych czynności przez Administratora.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.