Zatrudnimy administratora systemów i sieci na pełen etat

Doskonały kandydat charakteryzuje się uczciwością, zaradnością, dokładnością, przyjaznym usposobieniem, dostępnością oraz chęcią niesienia pomocy. Aby dobrze wykonywać swoje obowiązki kandydat powinien:

• Samodzielnie wyszukiwać rozwiązania do napotkanych problemów,
• Posiadać doświadczenie w administrowaniu systemów serwerowych jak i użytkowych z rodziny Windows,
• doskonale radzić sobie z automatyzacją zadań przy użyciu CMD i PowerShell oraz innych narzędzi,
• Diagnozować problemy i odróżniać usterki sprzętowe od systemowych,
• Wymieniać wadliwe podzespoły w urządzeniach,
• Władać językiem angielskim na tyle aby czytać ze zrozumieniem dokumentację techniczną oraz porozumiewać się z obcojęzycznym supportem,
• Potrafi projektować sieci i nimi zarządzać oraz diagnozować problemy w nich powstające.

Dodatkowym atutem będą:

• Manualno-techniczne umiejętności pozwalające na naprawianie uszkodzonych podzespołów,
• Prawo jazdy kategorii B,
• Znajomość języków programowania.

Możliwe zatrudnienie rokującego kandydata na przyuczenie na indywidualnych warunkach.

Widełki wynagrodzenia 2 – 3 tys netto z możliwością renegocjacji po upływie 12 miesięcy.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO)  z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „Gracho” Mariusz Graszek.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku zrealizowaniem zadań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
 3. W zakresie, w jakim obowiązek podania przez Panią/Pana danych nie wynika z ustawy, pozostałe dane mogą być przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, tj. 6 ust. 1lit. a RODO.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt. 2 Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być: inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego
  w pkt. 2 celu przetwarzania.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy w/w Rozporządzenia.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, jeśli tak zostało określone
  w przepisach prawa lub dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości realizacji określonych czynności przez Administratora.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.