Regulamin Usług

REGULAMIN OGÓLNY ŚWIADCZENIA

USŁUG INFORMATYCZNYCH

W GRACHO Mariusz Graszek

 

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

Regulamin Ogólny Świadczenia Usług Informatycznych określa zasady ogólne zawierania świadczenia usług informatycznych przez Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe GRACHO Mariusz Graszek z siedzibą w Iławie (14-200) przy ulicy Słowackiego 3, identyfikująca się numerem NIP 7441810134, REGON 281538256.

Regulamin Ogólny Świadczenia Usług Informatycznych zamieszczony jest na stronie internetowej GRACHO Mariusz Graszek: https://gracho24.pl/

 

§ 2

Definicje

 

Poniższe terminy mają następujące znaczenia:

1.GRACHO – Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe GRACHO Mariusz Graszek z siedzibą w Iławie (14-200) przy ulicy Słowackiego 3, identyfikująca się numerem NIP 7441810134, REGON 281538256.

2.Regulamin – regulamin niniejszy.

3.Regulamin Usługi – regulamin dla poszczególnych typów Usług Informatycznych.

4.Usługi Informatyczne – usługi szczegółowo zdefiniowane w Regulaminie Usługi lub w Umowie.

5.Umowa – umowa o świadczenie usług informatycznych zawierana przez GRACHO.

6.Kontrahent – druga strona Umowy.

7.Dane – wszelkie informacje, w jakiejkolwiek postaci przekazane do GRACHO w związku z Umową.

 

§ 3

Zakres stosowania Regulaminu i modyfikacje Regulaminu

 

1.Regulamin stanowi integralną część każdej Umowy.

2.Postanowienia Regulaminu stosuje się wprost do wszystkich Umów.

3.Rozszerzenie lub ograniczenie stosowania poszczególnych postanowień Regulaminu zawiera się w Umowie.

4.Zakres rozszerzenia lub ograniczenia stosowania poszczególnych postanowień Regulaminu musi być wyraźnie określony w danej Umowie i znajduje zastosowanie do zakresu danej Umowy.

 

§ 4

Zawieranie umów

 

1.Umowy zawiera się na piśmie  pod rygorem nieważności.

2.Integralną częścią każdej Umowy jest Regulamin i odpowiedni Regulamin Usługi.

3.Korzystanie z Usługi Informatycznej oznacza akceptację Regulaminu i – odpowiedniego dla świadczonych Usług Informatycznych – Regulaminu Usług.

4.Kontrahent zawiera Umowę na własne ryzyko gospodarcze. GRACHO w żadnym przypadku oraz w żadnym zakresie nie odpowiada za jakiekolwiek skutki zawarcia przez Kontrahenta Umowy oraz wykonywania Umowy przez Kontrahenta.

 

 § 5

Odpowiedzialność za przestrzeganie prawa

 

1.Kontrahent jest wyłącznie odpowiedzialny wobec GRACHO oraz wobec osób trzecich za wszelkie skutki bezpośrednie i pośrednie jakiegokolwiek naruszenia prawa lub dobrych obyczajów jako bezpośredniego lub pośredniego skutku przekazania do GRACHO Danych – w tym w szczególności, lecz nie wyłącznie z zakresie:

a. przeciwdziałania terroryzmowi

b. prania brudnych pieniędzy

c. unikania opodatkowania

d. ochrony danych osobowych

e. ochrony tajemnicy państwowej i służbowej

f. ochrony prawem chronionych dóbr podmiotów trzecich

g. ochrony wynikającej z prawa autorskiego i patentowego

h. zamieszczania treści prawnie niedozwolonych

i. udostępniania treści prawnie niedozwolonych

j. zamieszczania treści naruszających dobra lub/i interesy podmiotów trzecich.

2.Odpowiedzialność Kontrahenta obejmuje odpowiedzialność za jakiekolwiek podmioty wykonujące niezależnie od upoważnienia uprawnienia prawa Kontrahenta z Umowy.

3.W przypadku naruszenia obowiązków przestrzegania prawa Kontrahent zobowiązuje się na pierwsze pisemne wezwanie GRACHO oraz staraniem własnym i na koszt własny do:

a. skutecznego podjęcia wszelkich działań celem usunięcia naruszeń w zakresie przestrzegania prawa

b. skutecznego usunięcia wszelkich skutków naruszeń w zakresie przestrzegania prawa

c. zwolnienia GRACHO z wszelkiej odpowiedzialności wobec jakichkolwiek podmiotów trzecich w zakresie wynikającym z naruszenia prawa.

4.Przy zawarciu Umowy oraz w okresie jej obowiązywania, Kontrahent bezwarunkowo zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania GRACHO wszelkich informacji w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonania Umowy przez GRACHO, w tym dla wykonywania przez GRACHO Umowy z poszanowaniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz prawnie chronionych interesów, uprawnień i praw podmiotowych podmiotów trzecich.

 

§ 6

Udostępnienie Danych i Usług Informatycznych

 

1.GRACHO udostępnia Dane oraz dostęp do Usług Informatycznych wyłącznie Kontrahentowi oraz podmiotom upoważnionym przez Kontrahenta – stosownie do zakresu i postanowień Umowy.

2.Obowiązki przekazywania Danych uprawnionym organom oraz okoliczności i tryb przekazania Danych uprawnionym organom określone są w obowiązujących przepisach.

 

§ 7

Zawieszenie świadczenia Usług Informatycznych

 

1.GRACHO uprawniony jest do powstrzymania się od spełniania świadczeń z Umowy poprzez zawieszenie świadczenia Usług Informatycznych dla Kontrahenta w przypadku, gdy Kontrahent nie wykonuje prawidłowo obowiązków wynikających z Umowy.

2.Zawieszenie świadczenia Usług Informatycznych dla Kontrahenta może nastąpić również na podstawie decyzji uprawnionego organu w okolicznościach i trybie określonym są w obowiązujących przepisach.

 

§ 8

Należyta staranność

 

1.GRACHO zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności zgodnej z najwyższym poziomem wiedzy fachowej, aby zapewnić Kontrahentowi prawidłowy dostęp do Usług Informatycznych w zakresie wynikającym z Umowy.

2.Zawarcie Umowy nie stanowi udzielenia przez GRACHO gwarancji dostępu do Danych oraz Usług Informatycznych.

 

§ 9

Rozliczenia

 

1.Obowiązujące w danej Umowie ceny Usług Informatycznych zawarte są w treści Umowy.

2.Obowiązujące w danej Umowie terminy płatności Usług Informatycznych zawarte są w treści Umowy.

3.Jeżeli Umowa nie wskazuje terminu płatności stosuje się 7 dniowy termin płatności liczony od zakończenia okresu rozliczeniowego.

4.Wszelkie ceny wyrażane są w wartościach netto to jest nie obejmują podatku od towarów i usług, który naliczany jest na każdej fakturze według stawek obowiązujących.

 

§ 10

Fakturowanie

 

1.Faktury wystawiane są przez GRACHO za okresy rozliczeniowe wskazane w Umowie.

2.Jeżeli umowa nie wskazuje innego okresu rozliczeniowego, okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

3.Faktury przekazywane są przez GRACHO pod adres korespondencyjny wskazany w Umowie.

4.GRACHO jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, któremu nadano następujące podatkowe numery identyfikacyjne NIP: PL7441810134.

 

§ 11

Adresy

 

1.Wszelka korespondencja w związku z Umową kierowana jest do GRACHO pod adres: GRACHO Mariusz Graszek, ul. Niepodległości 2, lokal usługowy nr 19 ( I piętro), 14-200 Iława.

2.Adres korespondencyjny Kontrahenta wskazany jest w Umowie.

3.GRACHO i Kontrahent zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania na piśmie o zmianie adresu, przy czym korespondencję pocztową skierowaną na adres dotychczasowy uważa się za doręczoną w upływam 7 dni od dnia jej nadania listem poleconym.

 

 § 12

Ochrona danych osobowych

 

1.GRACHO przetwarza dane osobowe Kontrahentów z zachowaniem zasad określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – nazywanym inaczej Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, pPoz. 1204, z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji postanowień Umowy, na co Kontrahent wyraża dobrowolnie zgodę przez zawarcie Umowy.

2.Kontrahent, którego to dotyczy, ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz do ich modyfikacji zgodnie z przepisami prawa.

 

§ 13

Obowiązywanie Umowy

 

1.Okres obowiązywania Umowy określa Umowa.

2.Jeżeli Umowa nie wskazuje okresu obowiązywania uznaje się, że została zawarta na czas nieoznaczony.

3.Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze Stron.

4.Okres wypowiedzenia Umowy określa Umowa.

5.Jeżeli Umowa nie wskazuje okresu wypowiedzenia stosuje się 1-miesięczny okres wypowiedzenia dla wypowiedzenia złożonego przez GRACHO i 3-miesięczny okres wypowiedzenia dla wypowiedzenia złożonego przez Kontrahenta.

6.Okres wypowiedzenia upływa z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego.

 

§ 14

Usunięcie Danych

1.GRACHO nie jest zobowiązany do posiadania Danych w innym czasie niż okres obowiązywania Umowy.

2.W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy GRACHO niezwłocznie usunie Dane z zasobów.

 

§ 15

Wyłączenie przeniesienia praw i obowiązków

 

Przeniesienie praw i obowiązków z Umowy bez uprzedniej i pisemnej zgody drugiej strony jest wyłączone.

 

§ 16

Wyłącznie potrąceń

 

Potrącenie wierzytelności pieniężnych z Umowy wymaga dla swej skuteczności pisemnej i uprzedniej zgody drugiej strony, o ile strony nie postanowiły inaczej.

 

§ 17

Rozstrzyganie sporów

 

1.GRACHO i Kontrahent będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem Umów.

2.W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, wszelkie spory rozstrzygają sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby GRACHO.

 

 § 18

Postanowienia końcowe i różne

 

1.Językiem właściwym dla Regulaminu jest język polski.

2.Wszelkie stosunki prawne GRACHO reguluje prawo polskie.

3.W sprawach nie uregulowanych lub nie w pełni uregulowanych w Regulaminie stosowane będą przepisy prawa polskiego, w tym Kodeks Cywilny.